Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.uptlac.sk medzi spoločnosťou  Universalprint, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Universalprint, s.r.o., , so sídlom Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46126236, zapísaná v ORSR, Trenčín, odd. Sro, vl.č.24329/R,  DIČ: 2023231859, IČ DPH: SK2023231859 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke “Dostupnosť” a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako “Potvrdenie objednávky”, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky. Má len informatívny charakter.
Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list a daňový doklad (faktúru). V prípade, že ide o výrobok vyžadujúci návod na použitie priloží predávajúci aj tento.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru (ak nie je v objednávke uvedené inak resp. ak je doprava zdarma na základe objednaného množstva a prípadnou dohodou), ďalej potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote aká je uvedená  pri danom objednanom produkte.
Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

6. Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

bankový prevod, na základe faktúry (klienti po dohode), na základe zálohovej faktúry, dobierkou v hotovosti, platobnou bránou GPWebpay – (viac informácii na: https://www.slsp.sk/sk/biznis/prijimanie-platieb/e-commerce)
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odoslania dát prostredníctvom integrovaného platobného systému. Súčasne Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak v dôsledku takejto chyby nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy a Kupujúci mal možnosť preveriť si správnosť prevedenia platobnej transakcie podľa údajov uvedených v systéme.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
9.1 Zvláštne ustanovenie o odstúpení od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom
9.1.1 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia.

9.1.2 Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv:
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) na dodávku Tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pro jeho osobu, ako aj i Tovaru, ktorý je náchylný ku rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
d) na dodávku novín, periodík a časopisov,
e) spočívajúcich v hre alebo lotérií.

9.1.3 Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy. Oznámenie musí dôjsť Predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia plnenia. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale a nepoužitý a nepoškodený spoločne so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou. Vrátenie Predmetu predaja zaisťuje Kupujúci jeho odoslaním na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. 1.

9.1.4 Všetky trovy súvisiace s vrátením Predmetu predaja Predávajúcemu znáša Kupujúci. Prijatie zásielky na účet Predávajúceho je Predávajúci oprávnený odmietnuť. Predávajúci má ďalej nárok na náhradu všetkých skutočne vynaložených trov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením Predmetu predaja Kupujúcim, najmä potom trovy súvisiace s odoslaním Predmetu predaja Kupujúcemu. Predávajúci má právo započítať si svoju pohľadávku s Kupujúcim z titulu náhrady skutočne vynaložených trov proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny.

9.1.5 Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu po započítaní vynaložených trov podľa predchádzajúceho odseku, bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, poprípade pokiaľ tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neuviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu zníženú o vynaložené trovy bez zbytočného odkladu potom, čo bol zo strany Kupujúceho Predmet predaja vrátený, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci od zmluvy účinne odstúpil, nie však skoršie, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Novom Meste nad Váhom , dňa 1.2.2021.